Yleiset sopimusehdot

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan palveluntarjoajan, Uudet Kotisivut FIN oy asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Jäljempänä näissä sopimusehdoissa palveluntarjoajasta käytetään nimitystä Toimittaja ja asiakkaasta Tilaaja.

Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Kun Tilaaja on hyväksynyt kirjallisen tarjouksen tai sopimuksen, katsotaan sopimuksen syntyneen. Tilaaja voi hyväksyä sopimuksen tai tarjouksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse Toimittajalle

Asiakkaalta tarvittava aineisto ja tunnukset

Toimittaja pyytää tarvittaessa tilaajalta aineistoa ja tunnuksia tilauksen sisällöstä riippuen. Aineistoa ja tunnuksia käytetään ainoastaan Tilaajan projektiin ja Tilaajalta pyydetään vain niitä tietoja, jotka projektin toteuttamiseksi ovat välttämättömiä.

  • Aineisto ja tunnukset pyydetään Tilaajalta erillisellä viestillä ennen toteutuksen alkamista. Viestissä kerrotaan aina mihin tarkoitukseen Toimittaja käyttää tunnuksia tai aineistoa.
  • Tilaajan tulee toimittaa pyydetyt tunnukset ja aineisto viipymättä. Tilaaja vastaa tunnusten hankkimisesta mahdollisilta palveluntarjoajiltaan, sekä tunnusten oikeellisuudesta.
  • Toimittaja ei tallenna tilaajalta saatuja tunnuksia, vaan ne poistetaan käytön jälkeen.
  • Toimittaja ei luovuta tilaajan toimittamia tunnuksia tai aineistoa oman liiketoimintaympäristön lisäksi kolmansille osapuolille ilman tilaajan kirjallista suostumusta.
Kuvamateriaali kotisivuille

Tilaaja toimittaa kuvat, joita haluaa käyttää kotisivuilla. Kuvat on toimitettava ennen kotisivujen suunnittelun aloittamista, jotta Toimittaja voi ne lisätä ulkoasuun ennen kotisivujen toteutusta. Toimittaja rajaa tilaajan toimittamat kuvat kotisivujen ulkoasuun sopivaksi ja lisää kuvat tarjouksen mukaisesti asiakkaan kotisivuille. Kuvagalleria lisäosaan tilaajan tulee itse lisätä haluamansa kuvat kotisivujen julkaisun jälkeen. Designin tekemiseksi Toimittaja voi käyttää maksuttoman kuvapankin kuvia, joihin on vapaa käyttöoikeus.

Käyttöoikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet toimitettuihin vedoksiin kotisivujen ulkoasusta ja logosuunnittelusta säilyvät Toimittajalla. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää toimitettuja vedoksia omassa liiketoiminnassaan, julkaista vedoksia tai toimittaa muutoinkaan vedoksia kolmansille osapuolille ilman Toimittajan erillistä suostumusta.

Maksettuaan palvelun kokonaisuudessaan, Tilaaja saa täyden käyttö- ja muokkausoikeuden toimitettuihin aineistoihin.

Sisältövastuu

Tilaaja vastaa lähettämästään materiaalista ja verkkosivujensa sisällöstä kokonaisuudessaan. Tilaaja vastaa sisällön oikeellisuudesta, kuvien käyttöoikeuksista, tekijänoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Tilaajalla tulee olla käyttöoikeus käyttämäänsä ja lähettämäänsä aineistoon ja aineiston tulee noudattaa sen hetkistä Suomen lakia.

Tyytyväisyystakuu

Tilaajalla on tyytyväisyystakuu palveluissa ”Logosuunnittelu” ja ”Kotisivut yritykselle”. Tilaus ei vielä sido Tilaajaa ja Tilaajalla on oikeus logovedokset tai kotisivujen ulkoasuvedokset nähtyään peruuttaa tilaus tyytyväisyystakuuseen vedoten. Mikäli Tilaaja peruu tilauksen tyytyväisyystakuuseen vedoten ja on maksanut jo kokonaissuorituksen tai osasuorituksen työstä, Toimittaja palauttaa ennakkoon maksetun summan Tilaajan pankkitilille. Tyytyväisyystakuu katsotaan toteutuneeksi ja tyytyväisyys osoitetuksi, jos Tilaaja hyväksyy Toimittajan esittämät vedokset logosta tai kotisivujen ulkoasusta ja niitä lähdetään jatkokehittämään Tilaajan toiveiden mukaan.

Maksuehdot

Kaikissa palveluissamme maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli Tilaaja ei maksa laskuamme eräpäivään mennessä, lähetämme maksumuistutuksen. Mikäli Tilaaja ei reagoi maksumuistutukseen, siirrämme laskun perintätoimistolle. Kaikki saatavamme ovat perintäkelpoisia, mikäli Tilaaja ei reklamoi laskua laskussa mainitun huomautusajan kuluessa. Tilaaja vastaa perintäkuluista kokonaisuudessaan, mikäli jättää laskun reklamoimatta tai suorittamatta.

Tilaajan vastuut

Tilaaja on vastuussa kaikesta lähettämästään aineistosta. Tilaajan vastuuksi katsotaan myös aineisto, jota Tilaajan pyynnöstä käytetään suunnittelussa.

Tilaajalla on vastuu reagoida Toimittajan sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla esittämiin pyyntöihin. Pyynnöiksi luetaan vedosten ja ehdotusten hyväksyminen tai kommentoiminen sekä muut suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeät pyynnöt. Tilaajan tulee reagoida Toimittajan pyyntöihin 14 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä. Mikäli Tilaajaa ei tavoiteta edellä mainitun ajan kuluessa, on Toimittajalla oikeus laskuttaa siihen asti tekemästään työstä kohtuudella ja Tilaaja menettää oikeuden muutoksiin.

Tilaaja on vastuussa tarjouksessa olevien yhteystietojensa oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Toimittajalle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen logosuunnittelun, jos Tilaaja ottaa logon tai osia siitä käyttöönsä tai ilmoittaa Toimittajalle hyväksyneensä logosuunnittelun.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen kotisivutoteutuksen, jos Tilaaja ei reklamoi Toimittajalle 14 päivän sisällä kotisivujen julkaisusta.

Tilaaja on vastuussa kaikesta kotisivujen ja logon käytöstä omassa toiminnassaan.

Toimittajan vastuut

Toimittajan palvelussa voidaan katsoa olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa sovitusta määritelmästä sisällöltään tai ominaisuuksiltaan ja virhe haittaa olennaisesti palvelun käyttöä.

Tilaaja on velvollinen huomauttamaan virheestä heti sen havaittuaan. Toimittajalla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe ja saattaa palvelu tarjouksessa sovitun mukaiseksi. Toimittajan vastuu rajoittuu enintään palvelun tuottamisesta perittyihin maksuihin. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Tilaajalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen myöhästymisestä.

Muut ehdot

Toimittajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä ja Tilaajan palautetta referensseinään, ellei Tilaaja sitä erikseen kiellä. 

Toimittaja voi varata Tilaajan puolesta Tilaajan toivoman verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkkotunnuksen uusimisesta ensimmäisen sopimuskauden jälkeen. 

Tilaaja vastaa verkkotunnukseen liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. 

Mikäli Tilaajalla on kotisivuillaan verkkokauppa tai muuta kaupallista toimintaa, Toimittaja ei vastaa Tilaajan toimintaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden vastuista tai kustannuksista. 

Tilaaja vastaa hankkimansa kotisivutilan riittävyydestä. Mikäli Tilaajan kotisivutilan kapasiteetti muodostuu riittämättömäksi, Tilaaja on velvollinen hankkimaan lisää kapasiteettia. 

Jos Tilaaja on tilannut Toimittajalta kotisivujen ylläpitopalvelun (Webhotelli), Toimittajalla on oikeus sulkea Tilaajan webhotelli, mikäli Tilaaja ei maksa kotisivujen ylläpitoon kohdistuvia laskuja ajallaan tai Tilaaja käyttää Webhotellia lainvastaiseen toimintaan. Webhotellin uudelleenavauksesta Toimittaja on oikeutettu periä kohtuullinen korvaus, mikäli sulkeminen on tapahtunut Toimittajasta riippumattomasta syystä. 

Toimittaja ei vastaa huoltotöiden, teknisten ongelmien tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista Webhotellissa. Toimittaja ei myöskään vastaa edellä mainituista asioista johtuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai esimerkiksi tiedostojen katoamisesta. 

Kotisivuista otetaan luovutushetkellä varmuuskopio, jota säilytetään 30 vuorokautta kotisivujen julkaisemisesta. Tämän jälkeen varmuuskopiointi on Tilaajan vastuulla. Jos kotisivujen ylläpito on tilattu Toimittajalta, varmuuskopiointi tehdään päivittäin ja varmuuskopiota säilytetään 7 vuorokauden ajan. Mahdollisessa Tilaajan aiheuttamassa tai Tilaajan toimesta aiheutuneesta ongelmatilanteesta, varmuuskopioinnin palauttamisesta veloitetaan erikseen. 

Salasanat ovat Tilaajan vastuulla. Toimittaja ei vastaa missään tapauksessa Tilaajan salasanojen hakkeroinnista tai muista väärinkäytöksistä. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan salasanojen turvallisuudesta ja vaihtamisesta säännöllisesti. 

Tilaaja vastaa tietoturvan päivityksistä. Toimittaja ei vastaa mistään tietoturvan laiminlyönneistä ja hakkeroinnista johtuvista vahingoista. Kotisivutiedostojen puhdistuksesta laskutetaan käytetyn työmäärän mukaisesti erikseen, mikäli Tilaaja on laiminlyönyt sivuston tietoturvan. 

Jos Tilaaja on tilannut Toimittajan kotisivujen päivityspalvelun ja maksanut siihen kohdistuvat laskut ajallaan, Toimittaja vastaa sivuston tietoturvasta ja puhdistaa sivuston tiedostot haittakoodista maksutta. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa muusta tietomurron mahdollisesti aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista. 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja Toimittajan välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelemalla saada molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, ratkaistaan kiista Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.